Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Svod dorostu

je určen pro psy a feny stáří od 9 měsíců a od dosažení plnochruposti. Je to významný den pro chovatele, kteří zde mají příležitost vidět se se "svými" štěňátky, a zhodnotit s poradcem chovu úspěšnost vrhu.

Účelem je posoudit dosavadní vývoj psa a upozornit majitele na případné nedostatky, které ještě mohou být v průběhu dalšího růstu a vývoje ovlivněny např. výživou, regulací pohybu a podobně.

Úspěšně absolvovaný svod dorostu znamená, že jedinec splnil jednu z podmínek pro zařazení do chovu a podmínku účasti na bonitaci. Dalším důvodem je posoudit vady, které mohou být vrozené, případně mohou mít dědičný základ. Do jisté míry lze tedy posoudit kvalitu spojení konkrétních rodičů; k tomu je ale potřeba, aby bylo předvedeno a posouzeno co nejvíce zvířat z vrhu, nejlépe všechna. Výsledky posouzení jsou proto důležité nejen pro chovatele, z jehož chovu pes pochází, ale také pro celý chov.

Při svodu dorostu se měří výška jedince, kontroluje se skus a úplnost chrupu, barva oka, celková tělesná stavba psa a kondice. Podstatným důvodem pro účast na svodu dorostu může být pro majitele skutečnost, že po kontrole chrupu na svodu může u psa či feny dojít ke ztrátě zubu např. úrazem, při hře, výcviku apod. Pokud však byl kompletně přezubený jedinec shledán na svodu dorostu plnochrupým a následně u něj dojde ke ztrátě zubu, jak je uvedeno výše, bude takovému jedinci uznána plnochrupost na základě zápisu ve svodové kartě KCHPČT a majitel nemusí doložit potvrzení veterinárního lékaře o ztrátě zubu úrazem apod. Majiteli tím odpadají náklady spojené s veterinárním úkonem a pes je ušetřen narkózy.

Účast na svodu se zapisuje do průkazu původu, o hodnocení se provádí zápis do svodové karty KCHPČT. Originál svodové karty obdrží majitel psa, průpis archivuje poradce chovu KCHPČT. Posuzování i popis je spíše orientační a není tak podrobné jako při bonitaci. Popis při svodu provádí odborná komise, jejímž členem je vždy rozhodčí s aprobací pro černé teriéry a poradce chovu. Průběh svodu dorostu upravuje Řád svodu dorostu KCHPRČT.

Vzor svodové karty

Přihláška ke svodu a bonitaci


Dělítko novinek

Bonitace

dříve "typizace", je popsat předvedeného psa a stanovit, do jaké míry odpovídá danému standardu FCI pro plemeno černý teriér. Hodnotí se exteriér psa (tzn. kondice, plemenný typ, výška, zuby, srst, jednotlivé partie těla a pohyb psa) a jeho povaha (extrémně bázlivý nebo agresivní jedinec nesmí být zařazen do chovu).

Úspěšně absolvovaná bonitace znamená, že jedinec splnil jednu z podmínek pro zařazení do chovu. Je přístupná pro psy od 18ti měsíců a feny od 15ti měsíců přičemž věková hranice pro chov je 18 měsíců. Bonitace se stejně jako svod dorostu řídí planým řádem – Bonitačním řádem KCHPRČT, podle kterého jsou bonitace a svody mladých organizovány. Svod mladých i bonitaci absolvuje jedinec vždy jedenkrát za život, z chovatelského hlediska jsou obě akce významnou událostí.

S sebou budete k bonitaci potřebovat: originál průkazu původu psa a očkovací průkaz. Pes nebo fena musí být na bonitaci předvedeni ve výstavní kondici a úpravě.

Dle bonitační karty KCHPČT sestaví zapisovatel/ka bonitační komise jedinci tzv. bonitační kód, který spolu se zápisem o splnění bonitace zapíše do PP jedince. Bonitační komise pak připojí svoje podpisy.

Je zřejmé, že výsledky posuzování jsou subjektivním hodnocením několika lidí. Vždy je však členem bonitační komise rozhodčí s aprobací pro plemeno černý teriér a hlavní poradce chovu. Vzhledem k tomu, že je tedy provádějí odborníci s dlouholetou praxí v oboru a že každé posuzování probíhá v týmu, měli by majitelé psů posouzení svých psů pokládat za právoplatné a rozumně a s nadhledem nezanevřít ani na posuzovatele, ani na své psy.

Formulář Bonitační karty


Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní partneři:

Psí krása Grooming Salon - profesionální úprava RČT. Salon poskytuje členům našeho klubu slevu 10% na komplexní úpravu psů plemene RČT.

Psí salon

Upozornění

Vše co tvoří obsah webových stránek je autorským dílem a je tudíž chráněno autorským zákonem. Zdroj: http://technet.idnes.cz Veškerý obsah a informace, obsažené na tomto webu jsou vlastnictvím našeho spolku a podléhají ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.! Bez našeho souhlasu nelze z tohoto webu kopírovat, rozmnožovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace. Při porušení našich autorských práv se budeme domáhat ochrany zákonnou cestou. Výbor KCHPRČT v ČR, z.s.