Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Vrh od A do Z

 1. Pokud se rozhodnete odchovat štěňata, musíte si nejprve vyřídit buď svoji chovatelskou stanici nebo se dohodnout s některým jiným chovatelem na pronájmu jeho chovatelské stanice (dále jen ChS). Postup pro vyřízení chráněného názvu chovatelské stanice naleznete na webových stránkách ČMKU.
 2. Další podmínkou je uchovnění feny, které je až na podmínky u výstav totožné s uchovněním psa. Vice info v sekci Podmínky chovu.
 3. Po splnění všech těchto podmínek Vám poradce chovu do PP jedince zapíše záznam CHOVNÝ/Á a přidělí Vašemu psovi/feně třídu chovnosti (viz. sekce Podmínky uchovnění - Druhy odchovů a chovností). Je ideální, aby měl jedinec již při předvedení na bonitaci splněny i všechny ostatní podmínky k uchovnění a záznam o chovnosti mu může být zapsán do PP již při bonitaci. Odpadne tím pozdější zasílání PP poradci chovu a zpět Vám.
 4. Po všech těchto úkonech a ještě před tím, než bude pes krýt a fena bude nakrytá je dobré zaslat p. Pečené na plemennou knihu ČMKU originál PP jedince se žádostí o přeregistraci. Tím se do databáze zanese Váš pes-fena jako chovný jedinec a zpět s potvrzeným PP Vám bude zaslána Kniha odchovů pro feny a Kniha krytí pro psy.
 5. U fen je toto možné vyřídit v krajním případě společně se zápisem štěňat.
 6. U poradce chovu si nejlépe 6 týdnů před předpokládaným krytím vyžádáte krycí list, a to písemně poštou nebo e-mailem. V něm budou uvedení Vámi vybraní krycí psi - nejlépe 2-5 psů, ale počet není omezen. Krycí list platí jeden rok, proto je lepší o něj zažádat dřív, než v předvečer odjezdu na krytí.
 7. Ještě před krytím si zjistěte veškeré údaje o Vámi vybraném krycím psovi, zda je chovný dle výše uvedených podmínek. I zahraniční krycí pes musí splňovat ve své domovské zemi výše uvedené podmínky, samozřejmě vyjma posouzení snímku DKK naším smluvním posuzovatelem. Kopie veškerých dokumentů – PP, vyhodnocení RTG DKK, výstavy, šampionáty, chovnost, příp. pracovní zkoušky, se budou dokládat při přihlašování štěňat na Plemennou knihu. Proto si vše o psu zjistěte dopředu, popř. si včas vyžádejte od majitele kopie potřebných dokumentů.
 8. Při krytí vyplníte oba exempláře krycího listu a do 2 dnů po krytí jeden zasíláte poradci chovu. Nezapomeňte si nechat potvrdit krycí list majitelem krycího psa!
 9. Po porodu odesíláte druhý krycí list, doplněný o počet štěňat a datum vrhu opět poradci chovu. Ten Vám na základě tohoto zašle formuláře k vyřízení Průkazů původu pro štěňata:
  • 2 x žádanku o tetovací čísla,
  • 2 x přihlášku vrhu,
  • potvrzení o tetování štěňat.
  Krycí list vracíte i v případě, že fena nezabřezla!
 10. Ve věku 3-4týdnů štěňat zasíláte na Plemennou knihu (dále jen PK) Žádanku o tetovací čísla. Všechny potřebné údaje včetně adresy pracoviště PK jsou uvedeny na rubu Krycího listu.
 11. Dohodnete si s poradcem chovu kontrolu vrhu v 6ti týdnech života štěňat. Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu, tetováním a poplatky za úkony plemenné knihy hradí chovatel. Chovatel je povinen uhradit Klubu v hotovosti prostřednictvím poradce chovu nebo osoby určené poradcem chovu ke kontrole vrhu, paušální částku ve výši 800,- Kč za kontrolu vrhu a k tomu 100,- Kč za každé štěně doporučené k zápisu do PK. Cestovné ve výši 8,5 l/100 km při aktuální ceně pohonných hmot a paušální odměnu 300,- Kč uhradí poradci chovu nebo osobě určené poradcem ke kontrole vrhu Klub.
 12. Na kontrole vrhu vyplní poradce chovu dvojmo Protokol o kontrole vrhu. Jedno vyhotovení zůstane chovateli.
 13. V dalším kroku vyplníte veškeré ostatní výše uvedené formuláře a zašlete je poradci ke kontrole spolu se všemi potřebnými podklady:
  • přihláška k zápisu štěňat 2x
  • protokol o kontrole vrhu
  • tetovací čísla
  • originál PP feny, pokud dosud nebyla přeregistrovaná, pokud ano, stačí kopie
  • kopii PP psa
  • kopie výstavních ocenění (pes i fena)
  • kopie šampionátů (pes i fena)
  • vyhodnocení RTG DKK (pes i fena)
  • svodu a bonitace (pes i fena)
  • popř. kopii pracovních zkoušek (pes i fena)
  • pokud byla štěňata čipovaná, přikládáte i štítky od čipů. Ke každému štěněti stačí jeden, bude nalepen na PP
  • fotokopii přiděleného chráněného názvu chovatelské stanice při jejím prvním použití nebo při jakékoli změně v mezinárodním registru v případě dané ChS. V případě propůjčení ChS zasílá smlouvu o pronájmu.
 14. Vše, co si přejete, aby měla štěňata uvedeno v PP, musíte prostřednictvím poradce chovu doručit na plemennou knihu v kopii. To platí i pro případ, že se takové dokumenty již na PK nachází např. u jiného vrhu. Není povinností zaměstnanců PK dohledávat jakékoli dokumenty. V případě, že budou podklady pro vystavení PP neúplné, plemenná kniha má oprávnění účtovat si sankční poplatky za urgence. Přiložte raději více podkladů, předejdete případnému zklamání, že něco bude v PP Vašim štěňatům chybět.
 15. V případě, že některé štěně půjde do zahraničí, zasíláte i adresu nového majitele pro vyřízení exportního PP.
 16. Poradce chovu veškeré Vámi doručené dokumenty zkontroluje, ověří, zda jsou úplné a správné, přiloží jeden krycí list a žádost o vystavení PP k danému vrhu. Následně vše zasílá na Plemennou knihu.
 17. Plemenná kniha vystaví PP štěňat a zašle je na dobírku chovateli.
 18. Před tím, než se rozhodnete odchovat štěňata, prostudujte si důkladně všechna aktuální znění Zápisních řádů (FCI, ČMKU, KCHPČT) a Řád na ochranu zvířat při chovu. Řiďte se řádně jejich ustanoveními, předejdete tím mnoha nepříjemnostem, které mohou vyplynout z nedodržení výše uvedených normativů, ať již úmyslně či nedopatřením. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat poradce chovu či kteréhokoli člena výboru KCHPČT s žádostí o radu.

Zpracovala Mgr. Natálie Bezvodová, poradce chovu KCHPČT

Prosinec 2009

Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní sponzoři:

Zasklení balkonů