Černý teriér Černý teriér

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR

ČLEN FCI PROSTŘEDNICTVÍM ČMKU
Černý teriér

Bonitační řád KCHPRČT v ČR

Bonitační řád KCHPRČT v ČR obsahuje jednotné směrnice pro organizaci bonitací a stanovuje kritéria a podmínky pro chovnou způsobilost ČT. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k zajištění zdravého a kvalitního chovného materiálu. Absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení jedince do rejstříku chovných jedinců a platí po celý život jedince.

 1. Základní ustanovení, organizace a provádění bonitací
  1. Bonitace se mohou účastnit jedinci, kteří se mohou prokázat průkazem původu uznaným FCI. Hlavní podmínkou pro účast na bonitaci je absolvování svodu dorostu.
  2. Bonitace se mohou účastnit jedinci s minimální věkovou hranicí: psi – 18 měsíců, feny – 15 měsíců, přičemž věková hranice pro chov je 18 měsíců.
  3. Bonitace se ČT provádí zpravidla 1 X za život. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo na odvolání k členské schůzi. Vyhoví-li členská schůze takovému odvolání, bude bonitace opakována ve složení jiného obsazení posuzovatele exteriéru a členů komise za účasti ÚPCH. Rozhodnutí členské schůze je konečné a bez odvolání.
  4. Bonitační komise může ze závažných důvodů odložit rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. Poplatek se v tomto případě nevrací, ale převádí se na další bonitaci.
  5. U importovaných jedinců se doporučuje majiteli předvést jedince k posouzení pro vyhodnocení užitných vlastností psa. Ještě před bonitací musí mít jedinec přeregistrován průkaz původu u hlavní plemenné knihy (ČMKU).
  6. Bonitace se mohou účastnit pouze zdravá zvířata, háravé feny budou posouzeny na závěr akce.
 2. Práva a povinnosti pořadatelů
  1. Včas informovat v klubovém zpravodaji o pořádání bonitace a stanovit termín uzávěrky přihlášek.
  2. Výbor klubu zajistí pořádání bonitace běžně 2X v roce, bude-li přihlášeno alespoň 5 jedinců. V každém případě však musí být bonitace uspořádána alespoň 1X ročně i tehdy, nebude-li přihlášeno ani 5 jedinců.
  3. Řádně vyplněné přihlášky s požadovanými údaji se zasílají na adresu referenta uvedeného ve zpravodaji, nejpozději dva týdny před konáním akce.
  4. Ve zdůvodnitelných případech či nepřihlášení stanoveného počtu jedinců lze odvolat konání akce, případně změnit místo či datum konání akce. Tuto skutečnost musí včas oznámit všem majitelům přihlášených psů a delegovaným funkcionářům.
  5. Včas před akcí žádat jmenovitě o delegování posuzovatelů s aprobací na ČT. Delegování rozhodčích provádí výbor klubu.
  6. Uhradit náklady spojené s posuzováním dle platných předpisů.
  7. Včas vyplnit hlavičky karet pro bonitaci se všemi údaji o jedinci.
 3. Práva a povinnosti majitele psa
  1. Podat včas přihlášku a zaplatit stanovený poplatek.
  2. Dostavit se včas na bonitaci a řídit se pokyny pořadatele. Pes musí být opatřen obojkem, vodítkem, případně náhubkem.
  3. Na bonitaci připravit psa tak, aby měl řádně upravenou srst (jako na výstavu) a byl celkově ovladatelný a dobře se předváděl.
  4. Předložit Průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkováním.
  5. Obdržet jednu kopii bonitační karty se všemi záznamy. Originál zůstává u poradce chovu.
  6. Žádat na závěr akce zdůvodnění zadaného kódu.
  7. Nechat napsat bonitační kód do PP předvedeného jedince ihned po bonitaci. Majitel psa či feny může od bonitace odstoupit, důvody sdělí předsedovi komise. Poplatek se v tomto případě nevrací.
   Od bonitace se může takto odstoupit max. 2X. bonitační komise je povinna do PP zapsat: datum, místo konání, „odstoupil“ s podpisem a razítkem klubu.
  8. Majitel psa-feny, kterým dorostly zuby po řádné bonitaci, může požádat o přebonitaci zubů. Tento jedinec musí mít čitelné tetovací číslo. V případě ztráty zubů (např. úrazem), prokázané podpisem veterinárního zařízení za účasti ÚPCH v průkaze původu psa-feny, se chybějící zuby pouze zaevidují na bonitační kartě a neuvádějí se do bonitačního kódu. K potvrzení je nutné doložit stomatologický RTG snímek.
 4. Bonitační komise a průběh bonitace
  1. Posuzování psů na bonitacích může provádět jen odborná komise ve složení: rozhodčí pro exteriér se specializací pro ČT, hlavní poradce chovu nebo člen klubu delegovaný výborem a zvolený zástupce z členské základny klubu.
  2. Bonitační komise má právo odmítnout a vyloučit z posuzování jedince: zanedbané, špinavé či zahmyzené
   • jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření
   • chybí-li tetování, je-li špatně čitelné nebo nesouhlasí s číslem v PP
  3. Komise posuzuje předváděného jedince kolektivně a její rozhodnutí musí být jednomyslné. Rozpory se řeší většinovým rozhodnutím členské schůze.
  4. Bonitace se protokolárně zaznamenává na Bonitační karty, které se vystavují ve třech vyhotoveních: originál – ÚPCH, 1.kopie – majitel bonitovaného jedince, 2. kopie se zakládá do klubové dokumentace.
  5. Výsledek hodnocení se dále zapisuje do PP, kde je písemně vyjádřeno je-li jedinec zařazen, či vyřazen z chovu, s razítkem a podpisy členů komise.
  6. Posuzování se provádí v klidu i v pohybu, hodnotí se celkový exteriér, vzrůst, vývin a funkce jednotlivých částí těla, včetně měření případně i vážení. Povahové vlohy chování psa se hodnotí z chování psa při měření, vážení, kontrole chrupu, pohybu v kruhu.
  7. Výsledný bonitační kód se všemi údaji na bonitační kartě a celkový výsledek hodnocení musí být zveřejněn v nejbližším čísle zpravodaje.
  8. V případě potřeby může být tento Bonitační řád měněn nebo doplňován, pokud toho bude schváleno na členské schůzi.

Dělítko novinek Dekorace

 

Naši významní sponzoři:

Zasklení balkonů